Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ändringen av lagen om konsulära tjänster träder i kraft - Finlands ambassad, Singapore : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.4.2018

Ändringen av lagen om konsulära tjänster träder i kraft

Lagen om ändring av lagen om konsulära tjänster och vissa lagar som har samband med den stadfästes vid presidentföredragningen den 6 april 2018. Lagen träder i kraft den 1 maj 2018.

Genom ändringen av lagen om konsulära tjänster sätts rådets direktiv om konsulärt skydd (EU) 2015/637 i kraft. Det huvudsakliga syftet med direktivet är att säkerställa att alla medlemsstater erbjuder alla EU-medborgare konsulärt bistånd utanför EU på samma villkor som det egna landets medborgare, om de saknar egen diplomatisk representation.

Lagändringen klargör vilken hjälp finska medborgare har rätt att få från andra EU-länders beskickningar i länder utanför EU där Finland inte har en egen ambassad eller ett konsulat.

På motsvarande sätt fastställer lagen de finska ambassadernas skyldighet att bistå andra EU-länders medborgare i sådana länder där deras eget land saknar representation.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att hjälpa personer som blivit anhållna eller häktade, personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka samt att bevilja provisoriska resehandlingar.

I lagen föreskrivs det mer detaljerat om innehållet i det konsulära bistånd som ska erbjudas och om de förfaranden som ambassaderna och konsulaten ska följa.

Ändringen gör det också möjligt för Finland att återkräva kostnader som orsakats av att ha bistått ett annat EU-lands medborgare. På motsvarande sätt är Finlands utrikesministerium skyldigt att återbetala utgifter till en EU-medlemsstat som har bistått en finsk medborgare eller en person permanent bosatt i Finland. Utrikesministeriet kan också återkräva utgifterna av den person som har tagit emot de konsulära tjänsterna.

Ändringen påverkar inte innehållet i de konsulära tjänster som Finlands ambassader och konsulat erbjuder finska medborgare eller personer som är permanent bosatta i Finland.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.4.2018


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter